Ryzyko wyładowań atmosferycznych.

Na powierzchni Ziemi pojawia się do 100 błysków co sekundę.

Badanie tego zjawiska uwidacznia trzy duże rodziny zagrożeń wywołanych uderzeniem pioruna:

Bezpośrednie uderzenie pioruna: główną cechą błyskawicy jest najpierw przepływ wielkiego prądu elektrycznego  przez materię i spowodowanie rozległych uszkodzeń struktur.

Pośrednie uderzenie pioruna: przepływ prądu z błyskawicy powoduje zjawiska indukcji i pola elektromagnetycznego.  Powoduje to zniszczenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zjawiska przewodzenia: podczas uderzenia pioruna w ziemię widzimy, że ładunki elektryczne są rozpraszane w ziemi i powodują wzrost potencjału elektrycznego. Różnica potencjałów (napięcie) pomiędzy dwoma różnymi punktami w ziemi (napięcie krokowe) lub powierzchni pozwoli na przepływ prądu, niebezpiecznego dla życia ludzi i zwierząt.

Błyskawica ma wiele niebezpieczeństw, a konsekwencje uderzenia pioruna są uciążliwe (spektakularne uszkodzenia, pożary, zniszczenia, wybuchy, śmierć …). Aby się zabezpieczyć, konieczne jest wdrożenie systemu ochrony przed piorunami.

Systemy ochrony odgromowej.

Instalujemy systemy ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, które składają się z dwóch rodzajów ochrony odgromowej.

Zewnętrznej (piorunochronu), która chroni przed bezpośrednim uderzeniem pioruna.

Wewnętrznej (ochronników przepięciowych), które chronią przed  przed pośrednimi skutkami pioruna. Szczególnie służy  do ochrony przed przepięciami w instalacji elektrycznej.

Instaluj aktywny piorunochron INGESCO lub LPS France do ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w budynek.

Wykonujemy ochronę odgromową przepięciową (ograniczniki przepięć)  w celu ochrony przed pośrednimi uderzeniami pioruna i skutkami przepięć w instalacji elektrycznej.

Kompletny system ochrony przed piorunem jest zakończony, kiedy zapewnienia całkowitą zabezpieczenie odgromowe.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search